ពីនេះពីនោះ|Leagoo KIICAA S8 – $150 Galaxy S8 Knock-Off

សួស្តីថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអោយអ្នកស្គាល់នៅទូរសព្ទ័ដែលមានតំលៃថោក​ ហើយស្រួលប្រើ
លោកអ្នកអាចរកទីញបានពី:
www.aliexpress.com

source

Leagoo KIICAA S8 – $200 Galaxy S8 Knock-Off

This channel will review many different types of tech including smartphones, smartwatches and more! Many comparison reviews which I will talk about specs, design and overall user experience. There will also be lots of concept smartphone talk and provide details on leaks and rumors. Many different and unique technology videos. Will be uploading almost everyday!

———————————–

Hello, welcome to Video Conspiracy where I cover everything from the latest smartphones, games to worldwide news. The channel is focused heavily on technology, gaming and future gadgets along with unboxing videos!

————————————————-

Any suggestions will be read in the comments section. Help the channel by commenting! Don’t forget to subscribe as well!

————————————————-

Fair use is a legal doctrine that promotes freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyright-protected works in certain circumstances. Section 107 of the Copyright Act provides the statutory framework for determining whether something is a fair use and identifies certain types of uses—such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research—as examples of activities that may qualify as fair use.

source